6 ago. 2009

Consulta do PP sobre a utilización das linguas no ensino non universitario de Galicia

O Partido Popular deu de facer unha enquisa para ver de como podería acabar co ensino do galego en Galicia (Galiza), os resultados non lle foron favorables , o PP, pese a que as preguntas (desta enquisa trampa) realizadas as Pais e Nais galegos, levaban implícitos prexuízos e campañas previas dos medios de comunicación madrileños, contrarios as linguas de España distintas do castelán. As respostas estaban predeterminadas nas agrupacións do PP de diversos puntos de Galicia e apoiadas por asociacións impositoras do castelán e que falsamente se chaman bilingües. Dos consultados na súa enquisa trampa polo PP, cerca do 53% está a favor de que os seu fillos teñan ao menos a metade das clases de ensino en Galego. Cerca do 65% dos Pais e Nais (na enquisa do PP) se manifestaron en que queren que os seus fillos aprendan a ler e escribir en galego, na educación infantil. Mais do 72% dos escolares queren que se manteña o decreto de ensino en galego que garante o ensino en lingua galega e castelán nun 50% das materias.
Consulta sobre a utilización das linguas no ensino non universitario de Galicia
Segundo a Xunta do PP
InfantilParticipación Censo %Rec RECIBIDOS %Val VALIDOS Eli (1) Br/Nul (2) %EXCL
Galiza 64661 70,09 45323 68,74 44447 41 835 1,35
A Coruña 27074 72,85 19724 71,23 19285 20 419 1,55
Lugo 6380 73,12 4665 72,38 4618 1 46 0,72
Ourense 6177 70,05 4327 68,42 4226 3 98 1,59
Pontevedra 25030 66,35 16607 65,19 16318 17 272 1,09
PrimariaParticipación Censo %Rec RECIBIDOS %Val VALIDOS Eli (1) Br/Nul (2) %EXCL
Galiza 127027 75,71 96167 74,18 94227 131 1809 1,53
A Coruña 51943 77,82 40424 76,63 39803 53 568 1,55
Lugo 13226 78,73 10413 77,74 10282 10 121 0,72
Ourense 6177 70,05 4327 68,42 4226 3 98 1,59
Pontevedra 25030 66,35 16607 65,19 16318 17 272 1,09
SecundariaParticipación Censo %Rec RECIBIDOS %Val VALIDOS Eli (1) Br/Nul (2) %EXCL
Galiza 124024 38,39 47619 37,95 47066 94 459 0,45
A Coruña 49934 37,62 18783 37,29 18621 9 153 1,55
Lugo 14234 43,73 6225 43,49 6191 8 26 0,72
Ourense 13103 40,67 5329 40,47 5303 7 19 1,59
Pontevedra 46853 36,89 17282 36,18 16951 70 261 1,09
Formación ProfesionalParticipación Censo %Rec RECIBIDOS %Val VALIDOS Eli (1) Br/Nul (2) %EXCL
Galiza 15144 33,12 5016 26,9 4074 2 940 6,22
A Coruña 6480 31,62 2049 25,56 1656 0 393 1,55
Lugo 1771 37,72 668 32,52 576 0 92 0,72
Ourense 1405 34,38 483 30,18 424 0 59 1,59
Pontevedra 5488 33,09 1816 25,84 1418 2 396 1,09

Participación global Censo %Rec RECIBIDOS %Val VALIDOS Eli (1) Br/Nul (2) %EXCL
Galiza 330856 58,67 194125 57,37 189814 268 4043 1,3

Participación recibida Infantil % Primaria % Secundaria % F.Profes %
Galiza 45323 70,09 96167 75,71 47619 38,39 5016 33,12
A Coruña 19724 72,85 40424 77,82 18783 37,62 2049 31,62
Lugo 4665 73,12 10413 78,73 6225 43,73 668 37,72
Ourense 4327 70,05 4327 70,05 5329 40,67 483 34,38
Pontevedra 16607 66,35 16607 66,35 17282 36,89 1816 33,09

Participación válida Infantil % Primaria % Secundaria % F.Profes %
Galiza 44447 68,74 94227 74,18 47066 26,9 4074 26,9
A Coruña 19285 71,23 39803 76,63 18621 25,56 1656 25,56
Lugo 4618 72,38 10282 77,74 6191 32,52 576 32,52
Ourense 4226 68,42 4226 68,42 5303 30,18 424 30,18
Pontevedra 16318 65,19 16318 65,19 16951 25,84 1418 25,84

Eli (1 )= Formularios descartados por fraudulentos
Br/Nul (2) = Formularios devoltos con todas as respostas en branco


%EXCL= Porcentaxe de excluídos

INCLUÍNDO AS ENQUISAS ELIMINADAS QUE ERAN FAVORABLES AO MANTEMENTO DO 50% DE ENSINO EN GALEGO E POLO TANTO AO MENOS ESTAN NA OPCION bilingüe


¿En que lingua(s) preferiría que o seu fillo/a cursase as materias troncais? (Primaria, Secundaria, F.P)
¿En que lingua(s) preferiría que o seu fillo/a aprendese a ler e escribir? (Infantil)

Primaria % Secundaria % F. Profes % Infantil %
Galego 11782 12,25 9321 19,57 1024 20,41 3863 8,69
A maioría en galego 5419 5,63 3620 7,6 0 0 0 0
Galego/castelán 26999 28,08 11662 24,49 3061 61,02 24539 55,21
A maioría en castelán 16010 16,65 6901 14,49 0 0 0 0
Castelán 35395 36,81 15904 33,4 920 18,34 16441 36,99
S/R 562 0,58 211 0,44 11 0,22 480 1,08
Total 96167 100 47619 100 5016 100 44447 100
Opción de ensino en galego /s tipo ensino 44762 46,55 24814 52,11 4096 81,66 28882 64,98
Opción de ensino con galego (>=50%) /global 102554 53,07

Opción de ensino con galego /s tipo ensino 60772 63,19 31715 66,6Opción de ensino con galego /global 125465 64,92


¿En que lingua(s) preferiría que estivesen escritos os libros de texto e os outros materias didácticos do seu fillo/a?

Primaria % Secundaria % F. Profes %

Galego 9920 10,32 8519 17,89 642 12,8

A maioría en galego 5962 6,2 3955 8,31 601 11,98

Galego/castelán 28825 29,97 12003 25,21 2504 49,92

A maioría en castelán 18262 18,99 7411 15,56 555 11,06

Castelán 32670 33,97 15539 32,63 705 14,06

S/R 528 0,55 192 0,4 9 0,18

Total 96167 100 47619 100 5016 100

Opción de ensino con galego (>=50%) 45235 47,04 24669 51,8 3756 74,88Opción de ensino con galego (>=50%) /global 73660 49,5Opción de ensino en galego 63497 66,03 32080 67,37 4311 85,94Opción de ensino en galego /global 99888 67,13
¿En que lingua(s) preferiría que seu fillo/a realizase as probas orais e escritas?

Primaria % Secundaria % F. Profes %

Galego 13205 13,73 10634 22,33 1149 22,91

Castelán 48727 50,67 21121 44,35 1179 23,5

Galego/castelán 33202 34,53 15521 32,59 2668 53,19

S/R 1033 1,07 343 0,72 20 0,4

Total 96167 100 47619 100 5016 100


Opción de ensino en galego 47440 49,33 26498 55,65 3837 76,5Opción de ensino en galego /global 77775 52,27


Participación globalReforma do ensino do PP % (3)

Manifestaronse 194125 58,67

Non manifestaronse 136731 41,33Dos enqueridos % (4)

Partidarios da derrogación decreto 91571 47,17

Partidarios do decreto = 50% 102554 52,83

Partidarios de superar o decreto > 50% 35029 18,04

Partidarios de rebaixar o decreto < 50%> 22911 15,84

Partidarios de excluír o galego, so en castelán 68660 35,37

Partidarios de ensino en galego 25990 13,39


Dos censados/xeral % (3)


% mais galego >50% 10,59


% de derrogadores 27,68


% de situación anterior < 50%> 6,92


% de contrarios o galego 20,75


Contrarios a derrogación (a reforma do PP) 72,32(3) % dos participantes do censo
(4) % dos participantes da enquisa
(5) Datos refiridos so a primaria e secundaria, onde se realizou a pregunta